اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی فوری 

فعالیت های اقتصادی به شیوه های مختلفی در جوامع امروز انجام می شود. حمایت از افرادی که در زمینه های اقتصادی فعالیت می کنند و نیز نظارت بر فعالیت های اقتصادی نیاز به شناسایی افراد فعال در این زمینه دارد. یکی از مزایای  اخذ کد اقتصادی فوری برای فعالیت های تجاری، پرداخت هزینه های دولتی در قالب مالیات و جلوگیری از رقابت و تلاش های ناکارآمد اقتصادی است.

علاوه بر روند ثبت نام شرکت ها و دریافت کارت های کسب و کار، لازم است که یک کد اقتصادی را بدست آورید. بنابراین، با استفاده از مقررات مربوطه در واحدهای مربوطه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نوشتن و ارائه یک راهنمای موجودی اقتصادی برای کسانی که نیاز به پیدا کردن اطلاعات مربوطه دارند را انجام داده اند.

از جمله افرادی که موظف به  اخذ کد اقتصادی فوری هستند :

 1. همه اشخاص حقوقی که در زمینه تولید، مونتاژ، واردات و صادرات و توزیع هرگونه کالای و خدمات  فعالیت می کنند، موظف به اخذ کد اقتصادی فوری هستند.
 2. تمام افراد حقیقی که در امور فوق فعالیت دارند و دارای کسب و کار هستند و مجوز  یا کار وابسته دارند و یا یک محل کسب و کار و واجد شرایط برای اخذ کد اقتصادی فوری  دارند.

شایان ذکر است که یکی از شرایط فوق برای  اخذ کد اقتصادی فوری کافی است.

کلیات در مورد  اخذ کد اقتصادی فوری:

 • مجوز فعالیت کد اقتصادی:

مجوز فعالیت یا کار یک سند است که بر اساس آن یک فعالیت اقتصادی شخصی توسط یکی از مقامات مجاز تایید می شود مانند مجوز داروخانه از وزارت بهداشت، یک کارت بازرگانی صادر شده توسط وزارت بازرگانی، فعالیت های مرغداری جهاد، گواهی فعالیت صنعتی کارگاهی یا کارخانه ای که یا توسط وزارت صنایع یا مجوزهای کسب و کار صادر شده یا توسط اتحادیه های صنفی و یا معرفی سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و سایر مقامات مربوطه می باشد. مجوز فعالیت یکی از مواردی است که در  اخذ کد اقتصادی فوری از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 • محل فعالیت تجاری کد اقتصادی:

محل کسب و کار توسط شهرداری یا سایر مقامات حقوقی به یک واحد تجاری ارجاع داده می شود که به عنوان محل کسب و کار و فعالیت مربوطه با مجوز یا بدون مجوز شناخته شود. به عنوان مثال دفتر قرارداد یا کارگزار یا شغل های مشابه که بدون مجوز انجام می شود و یا داروخانه یا سایر مشاغل دیگری که محل کسب و کار الزاما با دریافت مجوز همراه است. این محل به صورت دائمی یا اجاره ای به متقاضیان ارائه می شود.

 • بیانیه بانکی کد اقتصادی:

میزان سپرده های بانکی در تمام شهرها از طریق یکی از شاخه های بانک ملی توسط متقاضی به شماره حساب 523 خزانه داری سپرده خواهد شد.

 • چاپ کد  اقتصادی:

کد اقتصادی به صورت یک رسید قبل از صدور کارت توسط کامپیوتر صادر شده که حاوی تمام اطلاعات متقاضی از جمله هویت و مالیات است. این رسید توسط متقاضی به افسران پست ارائه می شود و پس از آن افسر پست این رسید را در پرونده متقاضی بایگانی می کند. دقت داشته باشید که پس از  اخذ کد اقتصادی فوری ، کد آن را چاپ کنید.

 • کارت های کسب و کار برای افراد:

برای این امر 2 تا 3 قطعه عکس از متقاضی و مشخصات متقاضی از جمله نام خانوادگی، کد اقتصادی، آدرس کسب و کار و شماره مالیاتی متقاضی دریافت خواهد شد. رنگ و شکل کارت جدید متفاوت از کارت های قبلی خواهد بود.

 • کارت های اقتصادی برای اشخاص حقوقی:

تغییرات در کارت های حقوقی نیز وجود دارد. تفاوت این دو کارت در این است که تصویری در این کارتها وجود ندارد و نوع شخص حقوقی نیز مشخص شده است. در صورت هماهنگی با خدمات ، کارت به صورت لیزری به اشخاص حقوقی صادر می شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

اسناد مورد نیاز برای  اخذ کد اقتصادی فوری  شامل:

 • فرم اطلاعات
 • کارت شناسایی به صورت اصلی و کپی
 • اسناد بانکی
 • مجوز کسب و کار یا دفتر محل کسب و کار به صورت رسمی و غیر رسمی
 • سه قطعه عکس 4 * 3 که اگر  اخذ کد اقتصادی فوری  را انجام داده باشید، در پشت عکس ثبت می شود در غیر این صورت، عناوین شناسه در پشت آن قرار ثبت می شوند.
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا کلید کامپیوتر برای کسانی که موفق به  اخذ کد اقتصادی فوری  شده اند، به بخش مالیاتی منطقه تحویل داده می شود.

اسناد مورد نیاز برای  اخذ کد اقتصادی فوری  اشخاص حقوقی:

 • فرم اطلاعات مربوط به هویت مربوطه
 • تبلیغات در روزنامه رسمی و اسکناسها
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا پادکست کامپیوتری برای صاحبان کد های اقتصادی
 • اشخاص حقوقی نیازی به عکس ندارند

متقاضی پرداخت کننده مالیات برای  اخذ کد اقتصادی فوری


متقاضی مالیات بر درآمد با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشر شده در روزنامه های مشهور و نظم اجرایی ماده 85 قانون جمع آوری درآمد و مصرف برخی از دولت ها در موارد خاص، در صورت برآورده شدن شرایط، متشکل از فرم اطلاعات مربوط به هویت مربوطه، به روزنامه مراجعه کرده و یک نسخه از فرم نمونه را دریافت می کند و پس از اتمام قسمت مربوط به خود و پیوست یک قطعه عکس به فرم هویت همراه با سایر موارد به بخش مالیات مربوطه تحویل داده و رسید دریافت می کند.

پس از بررسی حوزه مربوطه، کد اقتصادی به اسنادی که ناقص است، اختصاص داده نخواهد شد و اسناد بانکی به متقاضی باز نمی گردد.

بنابراین برای  اخذ کد اقتصادی فوری   حتماً به این نکات توجه شود. شرایط در مورد اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی است، با این تفاوت که در صورت تغییر در هویت و اطلاعات فردی باید توسط حوزه مربوطه نیز تکمیل شود.

همچنین اگر نهاد قانونی و دارای یک حساب قانونی باشد، توسط امور وابسته تایید خواهد شد. همچنین برای ارزیابی کد اقتصادی با مراجعه به زمینه های مالیاتی می تواند درخواست خود را اعلام کند.

وظایف حوزه های مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی


ابتدا لازم است حوزه مالیات برای مطابقت با محتویات پرونده اطلاعات هویت با اسناد اصلی، به ویژه کپی گواهی تولد با اصل آن، در صورت تکمیل کامل و عدم وجود اشکال، فتوکپی سند حقوقی مهر و موم شده است و پس از تکمیل موارد مربوطه با اطمینان محتویات آن را تایید می کند. سپس، آن را برای تصویب به اداره ممیزی تحویل می دهد و ممیزی پس از بررسی و تأیید صحت محتویات سند و نشانه ها و مهر و موم های بخش مشخص را تایید می کند.
پس از تایید رئیس اداره مالیات، فرم اطلاعات هویت را در دفتر مالیات ثبت نام خواهد کرد و در نهایت پس از امضای و تأیید به عنوان رسید به متقاضی ارائه خواهد شد.

اگر محل فعالیت در قالب اجاره عادی تعیین شده باشد، اجاره نامه باید توسط رئیس حسابرسی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد که تحت عنوان محل مشخص شده در اجاره محل تجاری و محل فعالیت تجاری می باشد و به آدرس در پرونده مالیات مربوطه مربوط می باشد.

سپس باید امضا شود. حوزه مالیات باید توسط کامپایلر ها پس از جمع آوری اسناد در دو بخش جداگانه بر اساس اسنادی که دارای کد اقتصادی هستند و اسنادی که دارای کد اقتصادی نیستند طبقه بندی شده و پس از فهرست کردن آنها و ارسال آنها به اداره اطلاعات و مالیات و یا به اداره نظارت بر حسب مورد، آنها را بررسی کند.

وظایف خدمات اطلاع رسانی و خدمات مالیاتی

پس از دریافت اسناد از حوزه مالیات، باید با استفاده از یک رابط یا پست به دفتر اطلاعات و خدمات مالیاتی تهران ارسال و به همراه فهرست آن دسته بندی شوند.

طبقه بندی اسناد بر مبنای مقررات مالیاتی، جداسازی مدارک متقاضیانی که دارای کد اقتصادی هستند و بدون کد اقتصادی در دفاتر ذکر شده و با یک لیست جداگانه ارسال می شود، ادامه می یابد. با توجه به اهمیت این مسئولیت ، انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

توابع  اداره دارایی
برای گسترش هویت و شکل های قانونی افراد و اشخاص حقوقی، تعدادی کانال مالیاتی مورد نیاز است که آن را در زمینه مالیات تکمیل نماید.

لازم به ذکر است که تنها مواردی که دارای کد اقتصادی نیستند، فرم هویت مربوطه را از حوزه مالیات دریافت می کنند.
مالیات دهندگان موظف اند که آخرین دستورالعمل اجرایی را طبق ماده 85 قانون جمع آوری برخی از درآمدهای دولتی ترویج دهند و از موارد خاص تحت شماره 21567 از تاریخ 28/6/75 استفاده کنند و آن را در هیئت مدیره نصب نمایند. متقاضیان دستورالعمل به شرح زیر می باشند.

با توجه به ماده 85 قانون جمع آوری بخشی از درآمد دولت و استفاده از آن در شرایط خاص، به افراد ذیصلاح اطلاع داده می شود:

 • افرادی که نیاز به  اخذ کد اقتصادی فوری  دارند.
 • تمام اشخاص حقوقی در زمینه تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالاها و خدمات مشغول به فعالیت هستند ملزم به  اخذ کد اقتصادی فوری هستند.
 • همه افراد حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالاها و خدمات مشغول به فعالیت می باشند، ملزم به  اخذ کد اقتصادی فوری می باشند.
 • مجوز کسب و کار از مقامات مربوطه یا داشتن محل کسب و کار
 • همه اشخاصی که تحت ماده 1، 2 و 4 ماده 2 قانون مالیات مستقیم در اسفند 1366 تصویب شده است.

تبصره 1 – شعبه ها یا شرکت های تابعه ذکر شده در بند آ.1 و آ.3، افراد با توجه به مورد و طبق این دستورالعمل در تهران یا سایر شهرستان ها مجبور به استفاده از کد اقتصادی اختصاص یافته به وزارت، موسسات و غیره هستند.
تبصره 2 – هدف مجوز کسب و کار از طرف مقامات مربوطه، تمام مجوزهای مربوط به کسب و کار، اتاق صنایع، معادن و بازرگانی، وزارتخانه ها و سایر مقامات دارای صلاحیت صادر شده است.

چه کسانی مجبور به  اخذ کد اقتصادی فوری  نیستند؟

 • مساجد و اماکن مذهبی.
 • افرادی که در فعالیت های هنری فعالیت می کنند، مانند فیلم سازی و فعالیت های مرتبط، طراحی، نقاشی، نقاشی، خطاطی، ترجمه کتاب ها، گرافیک و ویرایش.
 • افرادی که در فعالیت های پژوهشی یا مشاوره فنی شرکت دارند، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.
 • اتحادیه های کارگری ، طبق مقررات 4 و 23 قانون اتحادیه های کارگری، اتحادیه ها مجاز به شرکت در فعالیت های اقتصادی نیستند.
 • افراد حقیقی که در عملیات پیمانکاری مشارکت دارند و شرایط مندرج در بند 2 این دستورالعمل را ندارند. با توجه به اینکه ارزش قرارداد یا میزان کل قرارداد آنها در یک سال بیش از پنجاه میلیون ريال نیست.

وظایف مربوط به اشخاص کد اقتصادی حقیقی و حقوقی

 1. همه اشخاص حقوقی که موظف به  اخذ کد اقتصادی فوری  در این سفارش هستند، باید نسخه کپی این اعلامیه را در روزنامه رسمی و لایحه بانکی برای سپرده 5000 ريال به حساب جاری مربوط به حوزه مالیات مربوطه ارسال و شماره اقدام اقتصادی دریافت کنند.
 2. همه اشخاص حقوقی که نیاز به  اخذ کد اقتصادی فوری  دارند با ارائه کپی صفحه اصلی شناسنامه، تاریخ تولد، کپی مجوز کسب و کار از مقامات مربوطه و سندی که می تواند سند اجاره یا سند مالکیت باشد، همچنین صورتحساب بانکی برای سپرده 5000 ريال به حساب جاری حوزه مالیات مربوطه و درخواست برای به  اخذ کد اقتصادی فوری  است.
 3. تبصره 1- مجوز یا کسب و کار افرادی که توسط مقامات مربوطه صادر می شوند باید در یک سال صادر و یا تمدید یا تجدید شوند و در غیر این صورت اعتبار مجوز یا کسب و کار از مقامات صدور مجوز مربوطه در سال جاری باید تصویب شود و در مواردی که افراد حقیقی برای کسب و کار مجوز ندارند  اما محل کسب و کار دارند، اداره مالیات مربوطه باید درخواست متقاضی را تأیید کند.
 4. تمام اشخاص حقوقی تحت ماده آ.1 و همه اشخاص حقیقی که به بند «آ» این دستورالعمل مربوط می شوند، باید از سال 1371 فاکتور فروش در اختیار فروش کالا یا خدمات قرار دهند. اخطار های بعدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شماره جاری موضوع فعلی کشور منتشر خواهد شد و براساس صورتحساب کد اقتصادی فروشنده و شماره اقتصادی خریدار گنجانده شده است.
 5. هر شخصی که در بند س.3 این دستور اشاره شده است مجاز است. علاوه بر مطالب مندرج در فرم صورتحساب، مطابق با نوع فعالیت و نیازها، هرگونه اطلاعات در قالب یک ستون، ردیف یا مورد در فاکتور اندازه را وارد کنید و اندازه ابعاد یعنی طول و عرض و تعداد نسخه های فاکتور با فروشنده را انتخاب کنید. گروهی از مالیات که طبق مجوز 3 ماده 95 قانون مالیات که در مارس 2007 از وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد استفاده از سیستم های کامپیوتری مورد تأیید قرار گرفت ، ممکن است شامل فرم فاکتور فروش ، تعداد تجهیزات مطابق با نمونه وزارتخانه و مطابق با مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر می باشد برای استفاده از دستگاه های چاپگر استفاده می شود و در غیر این صورت آنها باید صورتحساب چاپ شده را ارائه دهند.
 6. طبق مقررات مربوطه در مواردی که توزیع کالاها یا ارائه خدمات خرده فروشی به طریقی انجام می شود که موضوع صورتحساب تقریبا غیرممکن است. صدور صورت حساب با کد اقتصادی لازم نیست اما در مواردی که فاکتور صادر شده است، وارد کردن کد اقتصادی فروشنده در لایحه فوق الزامی است.
 7. در مورد قرارداد و سایر نوع معاملات، اشخاص حقیقی تحت ماده آ.2 و اشخاص حقوقی تحت شرایط آ.1و آ.3 این دستورالعمل و سایر اشخاص حقوقی، چه تجاری و چه غیر انتفاعی اجرا می شود. به عنوان مثال ممکن است کدهای اقتصادی خود و طرف های معامله را در قراردادها و اسناد پرداخت، به جز مواردی که در بند ب-5 این دستورالعمل مربوط به قرارداد افراد حقیقی مطابق با پاراگراف د-5 این دستورالعمل آمده است.
 8. فروش هر کالا از طریق پیشنهادات با توجه به اینکه میزان مزایده بیش از 20 میلیون ريال است، به مقررات این دستورالعمل مربوط می شود.
 9. اگر فروش کالاها یا خدمات به مصرف کننده نهایی اجباری نیست، کد اقتصادی خریدار لازم نیست.
  فروشندگان نیاز دارند که اصل فرم اقتصادی حوزه تجارت را ببینند و همچنین اطلاعات مندرج در آن متناسب با مشخصات و دقیق باشند.
 10. هر کسی که مسئول این دستورالعمل است باید آدرس تغییر کسب و کار و یا هر گونه تغییر دیگر را در صورت امکان حداکثر تا یک ماه به قسمت مالیات مربوطه، اعلام کند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.